Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi za 2022. godinu

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi za 2022. godinu

I.

Program ustanova u kulturi obuhvaća programe ustanova u kulturi koje djeluju sa sjedištem i aktivnostima na području Koprivničko-križevačke županije. Pozivaju se ustanove da prijave svoje projekte koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara Koprivničko-križevačke županije i bogate kulturni prostor i vrijeme građanima Koprivničko- križevačke županije.

II.

Ukupno planirana sredstva po ovom Natječaju iznose 225.000,00 kuna, a koja su unutar proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini raspoređena u:

  • razdjel 007, glava 704, program 1057 na aktivnost A 100169 i kapitalni projekt K 100041.

Planirana sredstva namijenjena su za okvirno 15 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 20.000,00 kuna koje će se raspoređivati na sljedeća prioritetna područja:

  • Muzejsko – galerijska djelatnost
  • Knjižnična djelatnost
  • Izdavačka i nakladnička djelatnost.

Iznimno kod prioritetnog područja Muzejsko-galerijska djelatnost, prilikom provođenja aktivnosti vezanih uz manje restauratorske zahvate, zaštitu postojećeg fundusa i održavanje kulturnih dobara najveća pojedinačna vrijednost koja se može ugovoriti iznosi 50.000,00 kn.

Županija zadržava pravo promjene financijskog iznosa predviđenog Natječajem.

Svi promotivni materijali (uključujući publikacije, biltene, letke, majice i slično) koji su sufinancirani sredstvima Koprivničko-križevačke županije putem ovog natječaja moraju sadržavati grb Koprivničko-križevačke županije i rečenicu: „Projekt/ program sufinanciran od strane Koprivničko-križevačke županije.“

III.

Prijavu projekta na ovaj Natječaj može podnijeti ustanova u kulturi:

  • koja je upisana u sudske registre u skladu sa zakonom kao ustanova u djelatnosti kulture,
  • koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima,
  • koja je ispunila ugovorne obveze prema Koprivničko-križevačkoj županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora,
  • koja ima sjedište u Koprivničko-križevačkoj županiji.

IV.

Prijavitelj u sklopu ovog Natječaja može prijaviti najviše tri projekta na razdoblje provedbe do 31.12.2022.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 31. ožujka 2022. godine.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Natječajna dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja se potpisana te ovjerena službenim pečatom udruge na e-adresu: kultura@kckzz.hr s naznakom u naslovu e-pošte „Prijava na Natječaj“.

Prijava u papirnatom obliku putem pošte sadrži obvezne obrasce, popunjene putem računala, vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta te ovjerene službenim pečatom prijavitelja.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu udruge.
Prijave u papirnatom obliku, poštom ili osobno (predaja u prijemnom uredu), dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora kao i postupanje s dokumentacijom detaljno su objašnjeni u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.
Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovoga Natječaja, neće biti razmatrani.

V.

Na mrežnim stranicama Županije bit će javno objavljeni rezultati Natječaja. S prijaviteljima kojima će biti odobrena financijska sredstva, Koprivničko-križevačka županija sklopit će ugovor kojim će se detaljnije propisati prava i obveze potpisnika.

VI.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: pitanja@kckzz.hr, i to najkasnije do 17. ožujka 2022. godine. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani, a odgovori na najčešće postavljana pitanja objavit će se na mrežnoj stranici, i to najkasnije 7 dana prije isteka natječaja.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Koprivničko-križevačka županija ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 611-07/22-01/2
URBROJ: 2137-07/10-22-2
Koprivnica, 28. veljače 2022.

Ž U P A N
Darko Koren, ing. građ.