Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti za 2019. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14. i 70/17.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 12/15.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti za 2019. godinu

I.

Koprivničko-križevačka županija poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Natječaju za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti za 2019. godinu (u daljem tekstu: Natječaj), da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Natječaja.

II.

Udruge, sukladno ovom Natječaju, mogu prijaviti program/projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – rad s djecom i mladima
 • Prioritetno područje 2 – rad udruga žena s ciljem aktivnog uključivanja žena u društvenu zajednicu
 • Prioritetno područje 3 – rad ostalih udruga čiji su programi, projekti i aktivnosti od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, afirmacija i unaprjeđenje volonterstva, rad sa civilnim invalidima rata, nacionalnim manjinama, itd.)

III.

Udruge mogu prijaviti programe/projekte usmjerene na provođenje sljedećih aktivnosti:

 • poticanje građana da se uključe u djelovanje udruga;
 • prevenciju neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži;
 • razvoj mogućnosti u zajednici djece i mladih;
 • provođenje pomoći za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji;
 • razvoj demokracije, promicanje temeljnih ljudskih prava i prava nacionalnih manjina;
 • promicanje volonterstva;
 • poticanje razvoja znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja;
 • očuvanje tradicije i običaja.

Popis prihvatljivih aktivnosti koji je naznačen ne predstavlja konačnu listu aktivnosti, već daje samo okvir za lakšu pripremu projekta/programa.

Svi promotivni materijali (uključujući publikacije, biltene, letke, majice i slično) koji su sufinancirani sredstvima Koprivničko-križevačke županije putem ovog natječaja moraju sadržavati rečenicu: „Projekt/ program sufinanciran od strane Koprivničko-križevačke županije.“

IV.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 115.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 5.000 kuna.

V.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 05. travnja 2019. godine do 15.00 sati.

VI.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 31.12.2019. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

VII.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je programski usmjerena na rad u spomenutim područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila programske i financijske obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

VIII.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

IX.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima iz 2019. godine, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba ispuniti na računalu, te je potpisanu i ovjerenu pečatom,u zatvorenoj omotnici poslati poštom ili dostaviti osobno (predaja u prijemnom uredu) na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja odgoja,
obrazovanja i ostalih aktivnosti za 2019. godinu
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
– Ne otvarati –

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, način podnošenja prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.

X.

Na mrežnim stranicama županije biti će javno objavljeni rezultati Natječaja.

Sa udrugama kojima će biti odobrena financijska sredstva, Koprivničko-križevačka županija sklopiti će ugovor kojim će se detaljnije propisati prava i obveze potpisnika.

XI.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: kultura@kckzz.hr, i to najkasnije do 22. ožujka 2019. godine. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani, a odgovori na najčešće postavljana pitanja objavit će se na mrežnoj stranici, i to najkasnije 7 dana prije isteka natječaja.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Koprivničko-križevačka županija ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Ž U P A N
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:230-01/19-01/4
URBROJ:2137/1-07/08-19-2
Koprivnica, 04. ožujka 2019.

ŽUPAN
Darko Koren, ing. građ.