NATJEČAJ za prijam vježbenika/ice u službu na određeno vrijeme – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, sjedište Koprivnica

Na temelju članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, po ovlaštenju Župana, raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam vježbenika/ice u službu na određeno vrijeme

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE, sjedište Koprivnica

  • vježbenika/ice radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju – jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci

UVJETI:

  • magistar inženjer građevinarstva, magistar inženjer arhitekture i urbanizma, magistar inženjer geodezije, magistar inženjer geotehnike, magistar prava,
  • znanje rada na računalu.

Uvjeti utvrđeni za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10.), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci. Osim stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta). U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljavaju putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • kratak životopis,
  • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.),
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
  • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  • dokaz o znanju rada na računalu (presliku certifikata o poznavanju rada na računalu, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.) iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike odnosno završen tečaj informatike.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj sukladno članku 21. Zakona.

Prijava se podnosi u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije u roku osam dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama” na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 112-03/15-01/26
URBROJ: 2137/1-01/07-15-1
Koprivnica, 12. studenoga 2015.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode