NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Koprivničko-križevačke županije

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, IZDVOJENO MJESTO RADA U ĐURĐEVCU, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

UVJETI:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili geotehničke struke ili arhitekture i urbanizma,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu.

Uvjete utvrđene za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10. i 125/14.), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/ zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Za kandidata/kandidatkinju prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja (opći i posebni dio) i sposobnosti kandidata/kandidatkinja (znanje rada na računalu) i iz kojih područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidat/kandidatkinja za navedene provjere.

Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidat/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11.,110/15. i 102/19.),
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona,
 • dokaz o znanju rada na računalu (preslika certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na Javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kandidatkinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u Koprivničko – križevačkoj županiji utvrđenog rješenjem o rasporedu.

Kandidat/kandidatkinja koji bude izabran dužan/a je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije početka rada u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj sukladno članku 21. Zakona.

Koprivničko-križevačka županija se obvezuje da će s osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://arhiva.kckzz.hr/uprava/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka/, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Prijave se podnose pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: 112-02/20-01/37
URBROJ: 2137/1-02/04-20-1
Koprivnica, 24. kolovoza 2020.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag. ing. aedif.