NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), pročelnik Službe ureda župana i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, raspisuju

 N A T J E Č A J  za prijam službenika/ice u službu   u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

 SLUŽBA UREDA ŽUPANA

1.         vozač/ica – dostavljač – jedan izvršitelj/ica

UVJETI: –   stupanj srednje stručne spreme prometne struke,

 –    zdravstvena sposobnost za vozača,

 –    položen vozački ispit za "B" kategoriju,

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

2.         viši savjetnik/ica za komunalno gospodarstvo – jedan izvršitelj/ica

UVJETI: –  magistar ekonomije, magistar politologije,

–    položen državni stručni ispit,

     najmanje 4 godina radnog iskustva u struci,

     znanje rada na računalu.

Kandidat/kinja prima se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

            Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz o nezaposlenosti.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 Uz prijavu je potrebno priložiti:

       kratak životopis,

       presliku domovnice,

       presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odnosno presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,

       preslik vozačke dozvole B-kategorije (za radno mjesto pod točkom 1),

       potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice,

       uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (za radno mjesto pod točkom 2),

       uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,

     dokaz o znanju rada na računalu (za radno mjesto pod točkom.2),

       vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave se podnose pročelniku u roku 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

 SLUŽBA UREDA ŽUPANA I UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI  KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08), pročelnik Službe ureda župana i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije raspisali su natječaj za:

 1.         vozač/ica – dostavljač – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,

 2.         viši savjetnik/ica za komunalno gospodarstvo – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, tekst Natječaja objavljen  je u "NN" broj 48/11 od  27. travnja 2011. godine

 te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

 UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 Opis poslova radnog mjesta vozač/ica – dostavljač

   Zadužen je za dostavljanje pošte i drugih materijala na području Grada i prema potrebi za hitne interne dostave u Ispostave i ustanova. Vodi brigu o ispravnosti vozila Županije (servis, tehnički pregled, sitni popravci i drugo) koja su na raspolaganju službenicima i namještenicima Županije.    Pomaže kod otpremanja materijala, Županijske skupštine te obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.

 Opis poslova radnog mjesta  viši savjetnik/ica za komunalno gospodarstvo

   Na osnovu Strategije gospodarenja otpadom, Plana gospodarenja otpadom, zakona i pravilnika iz područja otpada, komunalnog gospodarstva i drugih povezanih zakona i pravilnika, kontinuirano vodi propisane evidencije, analizira stanje u djelatnosti i izvještava nadležne uprave pri Ministarstvima i FZOEU. Izrađuje stručne materijale i akte prema planu rada Županijske skupštine i potrebama Župana.

Pruža tehničku pomoć JLS u uspostavi sustava gospodarenja otpadom u dijelu podnošenja zahtjeva sa programom za korištenje bespovratnih sredstava na nacionalnoj razini. Vodi sve tehničke poslove u nadležnosti Županije u procesu investiranja u Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Piškornica“ d.o.o, posebno u dijelu korištenja sredstava Fonda za stjecanje zemljišta i povrata sredstava za dokumentaciju , te izrađuje izvješće o financijskom poslovanju opisanog trgovačkog društva. Prema zakonu iz područja koncesija, priprema i provodi javne natječaje za dodjelu koncesija u komunalnom gospodarstvu u nadležnosti Županije. Izrađuje potrebne izvještaje o provođenju aktivnosti gospodarskih subjekta kojima je dodijeljena koncesija (ambalažni otpad). Sudjeluje u radu Povjerenstava, u funkciji tehničke pomoći za aktivnosti iz područja komunalnog gospodarstva. Surađuje sa komunalnim poduzećima, JLS, nadležnim upravama u Ministarstvima i fondu ZOEU, upravnim tijelima Županije, sa svrhom realizacije komunalnih projekta od zajedničkog interesa za prostor Županije. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 Podaci o plaći

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije, Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Koprivničko-križevačke županije KLASA: 400-06/10-01/37, URBROJ: 2137/1-03/01-11-2, osnovica je određena u iznosu 2.120,00 kuna.

a Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije KLASA: 112-01/10-021/2, URBROJ: 2137/1-02/03-10-1 od 17. rujna 2010. godine za poslove vozača dostavljača određen je koeficijent 2,50. , a za višeg savjetnika za komunalnog gospodarstvo određen je koeficijent je 4,40. Slijedom navedenog plaća čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju

 – pismena provjera znanja i provjera znanja rada na računalu za višeg savjetnika za komunalno gospodarstvo, a za vozača – dostavljača provesti će se pismena provjera znanja i probna vožnja službenim automobilom.

Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na slijedećim propisima:

 Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

          za vozača – dostavljača

OPĆI DIO:

1.      Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10 – pročišćeni tekst),

POSEBNI DIO:

1.        Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08 i 48/10).

 

                     za višeg savjetnika za komunalno gospodarstvo

OPĆI DIO:

  1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10 – pročišćeni tekst),
  2. Zakon o loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09),

POSEBNI DIO:

  1. Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09),
  2. Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje od 2007.-2015.  ("Narodne novine" broj 85/07, 126/10 i  31/11),
  3. Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 153/09),
  4. Zakon o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04, 111/06, 160/08, 87/09  i 153/05).  

 Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

*****

 PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera znanja traje 60 minuta (stručni dio), a provjera znanja rada na računalu traje 20 minuta, a probna vožnja traje 20 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

       koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

       koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

       napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

       razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 6 bodova. Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici područne (regionalne) samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja  Izvješće o provedenom postupku pročelniku, Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Nadležni pročelnik donosi rješenje o prijemu u službu službenika, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Kandidat za službenika koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu u roku 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje u Koprivničko-križevačkoj županiji ili putem pošte, županu Koprivničko-križevačke županije.

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLOČI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE.