Natječaj za prijam službenika/ica u službu na neodređeno vrijeme – Viši savjetnik/ica za provedbu kapitalnih projekata

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za   obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije, raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam službenika/ica u službu na neodređeno vrijeme

 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE

  1.  Viši savjetnik/ica za provedbu kapitalnih projekata – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

UVJETI:

– magistar inženjer građevinarstva, magistar inženjer geotehnike,

– najmanje četiri godine radnog iskustva u struci,

– položen državni stručni ispit,

– položen stručni ispit,

– znanje rada na računalu.

Uvjeti utvrđeni za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10.), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat/kinja koji nema položen državni stručni ispit dužan/a ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana prijma u službu.

Za kandidate/tkinje prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori literature za tu provjeru. Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • kratak životopis,
  • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.)
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
  • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
  • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  • presliku dokaza o znanju rada na računalu,

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose pročelnici Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama” na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

KLASA: 112-02/14-01/42
URBROJ: 2137/1-01/07-14-5
Koprivnica, 23. rujna 2014.

PROČELNICA
Branka Cuki, dipl.pol.