Natječaj za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

N A T J E Č A J
ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

– jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

UVJETI:

 • magistar/str.spec. ekonomije,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu,
 • iskustvo u obavljanju najsloženijih i najodgovornijih poslova u struci.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.),
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.),
 • dokaz o postojanju iskustva u obavljanju najsloženijih i najodgovornijih poslova u struci (preslika ugovora o radu/rješenje o rasporedu na radno mjesto, potvrda prijašnjeg poslodavca o rukovodećim poslovima),
 • dokaz o znanju rada na računalu (preslika certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.).

Uvjeti utvrđeni za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10.), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njegovog prijma u službu.
Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja (opći i posebni dio) i sposobnosti kandidata (znanje rada na računalu) područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o imenovanju.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj sukladno članku 21. Zakona.

Kandidat na Natječaju pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe Natječaja sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.), a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.

Prijava se podnosi Županu Koprivničko-križevačke županije u roku osam dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama” na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/16-01/11
URBROJ: 2137/1-02/10-16-1
Koprivnica, 03. svibnja 2016.

ŽUPAN
Darko Koren, ing.građ., v.r.