Natječaj za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji

Na temelju članka 27. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05., 75/09., 153/09., 14/14., 21/16, 41/16., 67/16. i 62/17.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst),, članka 25. Odluke o subvencijama i donacijama za razvoj i unapređenje lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/11. i 12/14.), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16., 21/16., 10/17. i 15/17.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16., 10/17. i 15/17.), Programa 1015: Lovno gospodarstvo i šumarstvo (KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/11-16-13 od 14. prosinca 2016.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje
lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji

I. Predmet natječaja: dodjela bespovratnih novčanih sredstva za razvoj i unapređenje lovstva (u daljnjem tekstu: subvencija/donacija) za slijedeće namijene:

 1. Unos pernate divljači u lovišta,
 2. Unos zeca običnog u lovišta,
 3. Unos krupne divljači u lovišta,
 4. Premiju osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači, te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima,
 5. Suzbijanje zaraznih bolesti, odstrel grabežljivaca,
 6. Izradu lovnogospodarske osnove,
 7. Provedba lovnogospodarske osnove,
 8. Troškovi garancije banke,
 9. Lovno streljaštvo,
 10. Osposobljavanje lovačkih pasa za rad u lovu,
 11. Kupovina i najam zemljišta za osnivanje remiza za divljač, te nabavka repromaterijala u svrhu sprečavanja šteta od divljači,
 12. Projekti razvoja lovnog turizma,
 13. Izobrazba lovnih pripravnika,
 14. Ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih i adaptaciju postojećih lovačkih domova i objekata za obradu i čuvanje mesa divljači (lokacijska dozvola, projektna dokumentacija, građevinska dozvola),
 15. Sprečavanje štete od divljači,
 16. Uređenje zaraštenih površina radi odvijanja prigonskih lovova,
 17. Izgradnju i adaptaciju objekata za obradu i čuvanje mesa divljači,
 18. Izgradnju i adaptaciju lovačkih domova.

II. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije/donacije te potrebna dokumentacija:
Korisnici subvencije/donacije jesu lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička lovišta ili državna lovišta na području Koprivničko-križevačke županije, a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine ili koncesije (u daljnjem tekstu: korisnici), te ispunjavaju i druge uvijete i kriterije iz Odluke o subvencijama i donacijama za razvoj i unapređenje lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/11. i 12/14.) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Subvencija/donacija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Odlukom.

Pojedina subvencija/donacija isplaćuje se korisnicima nakon dostavljene dokumentacije propisane u zahtjevima koji su sastavni dio Odluke, do maksimalnog iznosa ukupno 50% od uplaćene lovozakupnine ili koncesije pojedinog korisnika.

Zahtjevi za subvenciju/donaciju se dostavljaju na propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se do utroška sredstava predviđenih u proračunu Koprivničko-križevačke županije, odnosno sredstava u iznosu od 50 % uplaćene lovozakupnine u 2016. godini, koja nisu utrošena sukladno Javnom pozivu vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 323-01/17-01/, 2137/1-04/11-17-1 od 20. veljače 2017. godine), a iznose ukupno 700.000,00 kuna.

Obrazac zahtjeva će zainteresiranima biti dostupan u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije; www.arhiva.kckzz.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja za pojedinu subvenciju/donaciju neće se razmatrati.

Raspored subvencija/donacija odobrava Župan Koprivničko-križevačke županije na prijedlog Povjerenstva za subvencije u unapređenju lovstva na području Koprivničko-križevačke županije.

Ukoliko je korisnik subvencije/donacije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih subvencija/donacija u narednih pet (5) godina.

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica, s naznakom “Zahtjev za subvenciju/donaciju za razvoj i unapređenje lovstva”- ne otvarati.

IV. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 1. prosinca 2017. godine. Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima natječaja podnesene prijave, neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti u Glasu Podravine i Prigorja, web stranici Koprivničko-križevačke županije i na oglasnoj ploči Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije.

V. Informacije:
Informacije vezane uz ovaj natječaj, kao i propisane obrasce Zahtjeva, zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, na broj telefona 048/658-138, radnim danom od 7-15 sati i na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije; www.arhiva.kckzz.hr.

KLASA: 323-01/17-01/28
URBROJ: 2137/1-04/11-17-1
Koprivnica, 26. listopada 2017.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.