NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2013./2014. akademskoj godini

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2013./2014. (KLASA: 604-02/13-01/86, URBROJ: 2137/1-08/09-13-1) koju je donio župan Koprivničko-križevačke županije 18. rujna 2013. god. i članka 4. Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/11. i 9/12.), Povjerenstvo za kreditiranje studenata Koprivničko-križevačke županije raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije

 u 2013./2014. akademskoj godini

 I.

Studentski krediti Koprivničko-križevačke županije dodjeljuju se redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije neprekidno najmanje dvije godine prije objave ovog natječaja, a koji studiraju na hrvatskim ili europskim visokoškolskim javnim ustanovama ili ustanova s pravom javnosti i to za:

  1.  preddiplomski i diplomski studij       –           140  korisnika,
  2.  poslijediplomski studij                      –             12  korisnika.

II.

Studentski krediti Koprivničko-križevačke županije isplaćuju se u suradnji s Podravskom bankom d.d. Koprivnica u iznosu 700,00 kn mjesečno, odnosno 8.400,00 kn godišnje, a za poslijediplomski studij korisniku kredita može se odobriti i viši iznos kredita, a najviše do iznosa visine školarine.

III.

Na natječaj za dodjelu studentskih kredita prilaže se sljedeća dokumentacija:

– za studente preddiplomskih i diplomskih studija:

  1. ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (može se podići u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, soba br. 35 ili na mrežnim stranicama Županije: http://arhiva.kckzz.hr/obrasci-obrazovanje-kultura-udruge/)
  2. potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe,
  3. prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole i ocjena svih predmeta na državnoj maturi i završnog rada,
  4. preslika osobne iskaznice kandidata,
  5. potvrda o prebivalištu kandidata ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice.

– za studente poslijediplomskih studija:

1.  ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (može se podići u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, soba br. 35 ili na mrežnim stranicama Županije:http://arhiva.kckzz.hr/obrasci-obrazovanje-kultura-udruge/)

2.  potvrda o upisu na poslijediplomski studij u 2013/.2014. akademskoj godini na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe. Potvrda mora sadržavati     podatke o ukupnoj visini školarine i ukupnom maksimalnom trajanju studija. Potvrdu može zamijeniti i ugovor iz kojeg su vidljivi isti podaci.

3.  preslike diplome preddiplomskog i diplomskog studija ,

4.  preslika osobne iskaznice kandidata,

5.  potvrda o prebivalištu kandidata ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice.

6.  zamolba u kojoj je naznačen iznos visine kredita koji se traži.

 IV.

U slučaju prijave većeg broja kandidata preddiplomskih i diplomskih studija na ovaj natječaj prednost imaju studenti viših godina studija, višeg prosjeka ocjena u prethodnoj godini obrazovanja te studenti deficitarnih zanimanja (doktor medicine, profesor fizike, profesor matematike, magistar farmacije, školski defektolog, profesor engleskog jezika i profesor njemačkog jezika), a ovi kriteriji boduju se na način utvrđen u Pravilniku o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/11. i 9/12.). Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Županije.

 V.

Natječaj je otvoren:

–       do 31. listopada 2013. god. – za studente na preddiplomskom i diplomskom studiju,

–       do kraja 2013./2014. akademske godine – za studente na poslijediplomskom studiju.

 VI.

Prijave se podnose na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, uz napomenu: „Prijava na natječaj za studentske kredite“.

Prijave bez priložene navedene dokumentacije kao i one dostavljene nakon isteka natječajnog roka neće biti uzete u razmatranje.

 VII.

Rezultati natječaja objavit će se do 15. studenoga 2013. god. na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Županije. Studenti koji su ostvarili pravo na kredit, javljaju se u najbližu poslovnicu Podravske banke d.d. radi sklapanja ugovora o kreditiranju studenata. Ugovor sklapa korisnik kredita, Podravska banka i Koprivničko-križevačka županija.

Radi osiguranja kredita potrebno je osigurati jednog ili najviše dva kreditno sposobna jamca ili sudužnika, a koji zajedno s korisnikom kredita potpisuju ugovor o kreditiranju studenata.

Korisnik kredita sam snosi troškove nabave bjanco mjenica i/ili zadužnica, te troškove ovjere potpisa ili solemnizacije kod javnog bilježnika.

 VIII.

Kamate za vrijeme korištenja kredita, mirovanja, počeka i otplate kredita snosi Koprivničko-križevačka županija.

Korisnik kredita sam plaća kamate za vrijeme otplate kredita ukoliko dva puta zaredom ne upiše narednu godinu studija, odnosno ukoliko više od dva puta tijekom studiranja padne godinu, te ukoliko ne završi studij u roku od dvije godine od završetka akademske godine (30. rujna) u kojoj je odslušan zadnji kolegij. Osim što sam podmiruje kamatu za vrijeme otplate u navedenim situacijama, dužan je Koprivničko-križevačkoj županiji vratiti kamate koje je ista platila temeljem njegova kredita, uvećane za zakonsku zateznu kamatu.

IX.

Na temelju odluke Župana, Koprivničko-križevačka županija preuzet će:

–          u cijelosti otplatu kredita za one korisnike preddiplomskog i diplomskog studija koji su studij završili u propisanom roku i diplomirali u roku od dvanaest mjeseci po završetku akademske godine (30. rujna) u kojoj je odslušan zadnji kolegij sa prosjekom ocjena 4,00 ili višim,

–          pola otplate kredita za one korisnike preddiplomskog i diplomskog studija koji su studij završili u propisanom roku i diplomirali u roku od dvanaest mjeseci po završetku akademske godine (30. rujna) u kojoj je odslušan zadnji kolegij sa prosjekom ocjena od 3,50 do 3,99,

–          pola otplate kredita za one korisnike poslijediplomskog studija koji su studij završili u roku propisanom odgovarajućim aktom ustanove.

Kreditne obveze koje je preuzela Koprivničko-križevačka županija namiruju se  za razdoblje u kojem primatelj kredita zadrži prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije, a u slučaju promjene prebivališta izvan Koprivničko-križevačke županije iste preuzima korisnik kredita.

Budući korisnik studentskog kredita Koprivničko-križevačke županije dužan je proučiti sve odredbe Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije koji se nalazi na mrežnim stranicama Županije:http://arhiva.kckzz.hr/pravilnik-o-kreditiranju-studenata/, a za sve dodatne informacije može se obratiti na telefon: 048/658-222.

KLASA: 604-02/13-01/86
URBROJ: 2137/1-08/09-13-3
Koprivnica, 23. rujna 2013.

Povjerenstvo za kreditiranje studenata

 Koprivničko-križevačke županije