Nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda za kupnju osobnog vozila Koprivničko-križevačke županije

Na temelju Zaključka o prodaji osobnog vozila Koprivničko-križevačke županije KLASA: 406-01/18-01/3, URBROJ: 2137/1-03/03-18-2 od 30. siječnja 2018. godine, Koprivničko-križevačka županija objavljuje

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA

za kupnju osobnog vozila Koprivničko-križevačke županije

 I. PREDMET PRODAJE

Predmet nadmetanja je prodaja osobnog automobila Koprivničko-križevačke županije

Volkswagen Polo 1,4, broj šasije: WVWZZZ6NZXY171873, godina proizvodnje 1998., snaga motora 44 kW, radni obujam 1390 cm3, benzin, s prijeđenih 141.206 kilometara, neregistriran.

Početna cijena je 2.274,89 kuna.

II. UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja i dostave ponude imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismena ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe
  • adresu
  • OIB
  • ponuđenu cijenu.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prodavatelja, nazivom i adresom ponuditelja, i naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU OSOBNOG AUTOMOBILA!“. U roku za dostavu ponude ponuditelj može potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Takva izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda, s naznakom “IZMJENA” ili “ODUSTANAK OD PONUDE”.

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju prispjeti na adresu prodavatelja: Koprivničko-križevačka županija, 48000 Koprivnica, Antuna Nemčića 5, do zaključno 08. veljače 2018. godine u 1200 sati. Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Koprivničko-križevačkoj županiji, u prijemnoj kancelariji (šalter sala).

Ponuda pristigla poslije propisanog roka neće se otvarati nego će se odmah vratiti ponuditelju.

Svi ponuditelji biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, prodavatelj će izabrati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Osobni automobil prodaje se prema sistemu „viđeno-kupljeno“, čime se isključuje mogućnost prigovora na kvalitetu automobila.

Osobni automobil može se razgledati do 07. veljače 2018. godine, svaki radni dan u vremenu od 700 do 1400 sati u Koprivničko-križevačkoj županiji, Antuna Nemčića 5, Koprivnica. Osoba za kontakt: Patrick Kovač, mob: 098/170-4320.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dviju ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

Sve troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva, kao i porez, snosi kupac.

Cjelokupni iznos kupljenog automobila potrebno je uplatiti na žiro-račun Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Kupac može preuzeti automobil čim uplata bude vidljiva na žiro-računu Koprivničko-križevačke županije.

Sve ostale informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu, kod gđe. Vedrane Podnar na broj telefona 658-224 ili e-mail vedrana.podnar@kckzz.hr .

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Župan

KLASA: 406-01/18-01/3
URBROJ: 2137/1-03/03-18-4
U Koprivnici, 30. siječnja 2018.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.