Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja plina) – IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE U KRUGU PLINSKE STANICE MOLVE ISTOK, i za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina) – REKONSTRUKCIJA ČVORA MOLVE ISTOK NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU UGLJIKOVODIKA “MOLVE”

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002
URBROJ: 2137/1-05/105-19-0012
Đurđevac, 03.05.2019.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka INA – Industrija nafte d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, OIB 27759560625, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja plina) – IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE U KRUGU PLINSKE STANICE MOLVE ISTOK
  •  zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina) – REKONSTRUKCIJA ČVORA MOLVE ISTOK NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU UGLJIKOVODIKA “MOLVE”

na katastarskim česticama: k.č.br. 5010/2 (z.k.č.br. 3382/3 k.o. Virje) k.o. Novo Virje (PS Molve istok); k.č.br. 6297/1 (dio z.k.č.br. 6297), 6297/2 (dio z.k.č.br. 6297), 6298/2 (dio z.k.č.br. 6298), 6301/2 (dio z.k.č.br. 6301), 6301/3 (dio z.k.č.br. 6301) k.o. Molve (Čvor Molve istok), te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole..

Cijelu dozvolu možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.