Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava, 1. skupine – privođenje eksploataciji bušotine Molve 38 – bušotinski radni prostor bušotine Molve-38 s priključnim cjevovodima i kabelima do PS Molve istok na EPU “Molve”

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000004
URBROJ: 2137/1-05/105-19-0013
Đurđevac, 26.06.2019.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka INA, d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, OIB 27759560625, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava, 1. skupine – privođenje eksploataciji bušotine Molve 38 – bušotinski radni prostor bušotine Molve-38 s priključnim cjevovodima i kabelima do PS Molve istok na EPU “Molve”

Cijelu dozvolu možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.