Lokacijska dozvola – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Kozarevac, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011
URBROJ: 2137/1-05/110-17-0009
Đurđevac, 10.11.2017.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio KOMUNALIJE d.o.o. , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupane po opunomoćeniku, IPZ d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13. i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Kozarevac, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2306/2, 1758/2, 2368 i 2306/1, k.o. Kloštar Podravski, te katastarskim česticama k.č.br. 1532/3, 673/1, 1589/7, 1532/2, 603/3, 603/2, 609/1, 1591/1, 607, 1532/1, 628/2, 1562/1, 1143, 1145/1, 1562/4, 500/1, 390/1, 389/4, 389/3, 386/2, 158/44, 85, 666/1, 1558 i 667/2, k.o. Kozarevac,

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

  1. građevinski dio idejnog projekta oznake V2-7425/ID-G od 03.2017. godine, ovlašteni projektant Rajko Šimecki, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 410 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) Mapa 1/2
  2. elektrotehnički dio idejnog projekta oznake 7070 ID od 03.2017. godine, ovlašteni projektant Srećko Zubak, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 898 (SHEMA ZS d.o.o. HR-10000 Zagreb, Ulica Julija Knifera 2 , OIB 14407431712) Mapa 2/2,

Podloga za izradu idejnog projekta izrađena je Geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru 2017-028C od 09.2017. godine, Marin Popović, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 707 (GEOCONSULT-MTM d.o.o. HR-48350 Đurđevac, Antuna Radića 8C, OIB 85522272292).

Cijelu lokacijsku dozvolu možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.