KONCESIJA za izgradnju I. faze distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Općine Rasinja

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19.8.2016. godine, broj objave 2016/S 010-0018318. Rok za dostavu ponuda je 05.10.2016 u 09:00.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu