Javno predstavljanje „Rudarsko-geološke studije Koprivničko-križevačke županije“

Sukladno članku 16. Stavak 3. Pravilniku o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija (NN 142/13) i članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13) Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

O D L U K U
o mjestu i vremenu održavanja javnog predstavljanja
„Rudarsko-geološke studije Koprivničko-križevačke županije“

I.

Ugovorom između Koprivničko-križevačke županije i Hrvatskog geološkog instituta iz Zagreba naručena je izrada „Rudarsko-geološke studije Koprivničko-križevačke županije“ (u daljnjem  tekstu : Studija), koja je preuzeta 10. travnja 2015. godine.

Javni uvid u Studiju određen je od 16. travnja 2015. godine do 16. svibnja 2015. godine.

Studija je objavljena u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije 16. travnja 2015. godine.

II.

Javno predstavljanje obaviti će predstavnik izrađivača Studije (Hrvatskog geološkog instituta iz Zagreba).

III.

Javno predstavljanje Studije održati će se u Đurđevcu, u Hotelu „Picok“, u petak 8. svibnja 2015. godine u 12,00 sati.

IV.

Ova Odluka objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, oglasnoj ploči Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5 i putem sredstava javnog priopćavanja.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA   : 310-01/13-01/10
URBROJ : 2137/1-03/21-15-37
Koprivnica, 20.  travnja 2015.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.