Javni poziv za Tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i točke IV Programa 1006 Konkurentno gospodarstvo, kapitalni projekt T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata, KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/06-14-5 od 26. studenog 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPODARSKIH
GRAĐEVINA SUFINANCIRANJEM GLAVNIH GRAĐEVINSKIH PROJEKATA
na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane gospodarske pravne osobe i OPG-i u sustavu PDV-a (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) s područja Koprivničko-križevačke županija, da u skladu s tekućim projektom T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata za koji je rezervirano 100.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

II.

Podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju se baviti gospodarskom proizvodnjom i namjeravaju graditi gospodarsku građevinu isključivo na području Koprivničko-križevačke županije.
Sufinancirati će se troškovi izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata za izgradnju gospodarske građevine u 2015. godini u visini od 30% iznosa računa bez PDV-a, najviše do 30.000,00 kn.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. zahtjev – poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata (obrazac T 100004),
  2. presliku Izvoda iz sudskog registra/ Obrtnicu / Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  3. presliku računa ovlaštene projektantske tvrtke za izvršenu izradu glavnog i/ili izvedbenog projekta gospodarske građevine za dobivanje potvrdnice s dokazom o izvršenom plaćanju,
  4. presliku građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta.

IV.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 11.12.2015. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Rješenje o isplati subvencije temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr i tjednom listu Glas Podravine i Prigorja.
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:302-01/15-01/2
URBOJ:2137/1-03/06-15-1
Koprivnica, 22. siječnja 2015.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ., v.r.