Javni poziv za uvid u spis predmetaHrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zagrađenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/18-01/89
URBROJ: 2137/1-05/202-19-06
Križevci, 22.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine – denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201-D.G.-Botovo-Dugo Selo u Križevcima (13. KR ceste i nadvožnjak u km cca 481+543 na željezničkoj pruzi M201)- faza 1: izmještanje i zaštita elektroinstalacija u vlasništvu HEP ODS d.o.o., k.o. Križevci,

na katastarskim česticama kčbr. 2346/2, 2012/6, 2012/11, 2346/12, 2012/9, 2346/11, 2013/12, 2013/3, 2353/1, 2353/2, 2346/8, 2346/9, 2247/2, 2247/6, 2247/5, 2384/22, 2384/6 k.o. Križevci (Križevci, Ul. kralja Tomislava, Bjelovarska ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.04.2019 u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I. Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.