Javni poziv za uvid u spis predmeta

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:
  • zahvat u prostoru – Rekonstrukciju i uređenje Ulice Augusta Šenoe u Đurđevcu, 3. skupine,na k.o. Đurđevac I, k.č.br. 2138 (7482) i 3397 (7483), lokacija – Đurđevac, Ulica Augusta Šenoe.
  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.09.2014 od 08:00 do 10:00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, u Đurđevcu.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

 KLASA: UP/I-361-03/14-01/000014
URBROJ: 2137/1-04/107-14-0005
Đurđevac, 25.08.2014. godine

REFERENT
Mirjana Leščan , građ.teh.