Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru u naselju Glogovac

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za:
  • zahvat u prostoru: Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u naselju Glogovac

na: k.o. Koprivnički Bregi, k.č.br. 2182 i k.o. Glogovac, k.č.br. 377/23, k.č.br. 377/35, k.č.br. 377/27, k.č.br. 377/7, k.č.br. 377/15, k.č.br. 377/16, k.č.br. 379/3, k.č.br. 380/4 i k.č.br. 380/1, lokacija – Glogovac.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.10.2014. u 7:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, A. Nemčića 5, 1. kat, soba 44.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/14-01/000013
URBROJ: 2137/1-04/08-14-0008
Koprivnica, 07.10.2014. godine

STRUČNI SURADNIK
Nikola Gerandaj , bac.aedif., v.r.