Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru u Koprivničkom Ivancu

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za:
  • zahvat u prostoru: izgradanja pješačko-biciklističke staze i cestovne kanalizacije u dijelu Koprivničke ulice – dionica 3, u Koprivničkom Ivancu

na katastarskim česticama u cijelosti ili dijelom , k.č.br. 752/1, k.č.br. 752/2, k.č.br. 751/1, k.č.br. 750/1, k.č.br. 748, k.č.br. 747/1, k.č.br. 746/2, k.č.br. 745/2, k.č.br. 744/2, k.č.br. 744/1, k.č.br. 743/1, k.č.br. 742/2, k.č.br. 742/1, k.č.br. 741, k.č.br. 740, k.č.br. 739, k.č.br. 4433 i k.č.br. 4431 k.o. Koprivnički Ivanec

sve k.o Koprivnički Ivanec., lokacija – Koprivnički Ivanec, .

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.10.2014 u 07:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, A. Nemčića 5, 1. kat, soba 44.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/14-02/2
URBROJ: 2137/1-04/01-14-16
Koprivnica, 07.10.2014. godine

PROČELNIK:
Dražen Kozjak , mag. ing. aedif., v.r.