Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za: rekonstrukciju državne ceste D41 Bojnikovec-Veliki Raven

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava u Križevcima

KLASA: UP/I-350-05/14-02/01
URBROJ: 2137/1-04/202-14/21
Križevci, 27.10.2014. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HRVATSKE CESTE d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3,
OIB 55545787885, zastupane po TRAFFICON d.o.o. iz Zagreba, Selska cesta 50,

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za:
  • rekonstrukciju državne ceste D41 Bojnikovec-Veliki Raven u km 5+710 do km 7+330 i sanacija opasnog mjesta Veliki Raven u km 7+000, građevina, 3. skupine,

unutar obuhvata zahvata – koridora na katastarskim česticama u k.o. Raven u naseljima Veliki i Mali Raven.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11. studenog 2014. godine u vremenu od 11,00-13,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima, I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA POSTUPKA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.,v.r.

POMOĆNICA PROČELNIKA
Vesna Telban, mag.ing.arch., v.r.