Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za: denivelaciju raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode
Ispostava u Križevcima

KLASA: UP/I-350-05/14-02/01
URBROJ: 2137/1-04/202-14/22
Križevci, 28.10.2014. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HRVATSKE CESTE d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3,
OIB 55545787885, zastupane po Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1,
– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za:
  • denivelaciju raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima građevina, 3. skupine,

unutar obuhvata zahvata – na katastarskim česticama u k.o. Križevci.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti 12. dana studenog 2014. godine u vremenu od 11,00-13,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima, I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA POSTUPKA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.

POMOĆNICA PROČELNIKA
Vesna Telban, mag.ing.arch., v.r.