Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za: izgradnju zamjenske građevine dijela postojeće vodoopskrbne mreže u naselju Budrovac

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
ISPOSTAVA U ĐURĐEVCU

KLASA:   UP/I-361-03/15-01/000017
URBROJ: 2137/1-04/107-15-0002
Đurđevac, 08. svibnja 2015. godine.

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Komunalije d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61,

OIB: 80548869650

– dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:

  •  zahvat u prostoru – izgradnju zamjenske građevine dijela postojeće vodoopskrbne mreže u naselju Budrovac, 3. skupine

na građevnim česticama kat.br. 1965/1, k.o. Budrovac, te česticama kat.br. 1981 i 1137, k.o. Sirova Katalena

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. svibnja 2015. godine od 08:00 do 10:00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije u Ispostavi Đurđevac, Stjepana radića 1, prizemlje, soba 27.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl. ing. građ. v.r.