Javni poziv za uvid u spis predmeta za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – niskonaponska mreža iz trafostanice TS 10(20)/0,4kV Carevdar 1(TP 2616)- NN izlaz Sv. Barbara

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/19-01/05
URBROJ: 2137/1-05/202-19-05
Križevci, 15.02.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – niskonaponska mreža iz trafostanice TS 10(20)/0,4kV Carevdar 1(TP 2616)- NN izlaz Sv. Barbara

na katastarskoim česticama kčbr. 1201,1205, 1232, 1431/1, 1247, 1243/2, 1244/2, 1321, 1336/2, 1339, 1347, 1355, 1358, 1362, 1397/1 (NN mreža i stupna mjesta) i kčbr. 1431/1, 1483, 1413/2, 1411, 115, 118, 1413/1 ( KBNN mreža i trasa kabela), k.o. Carevdar (Carevdar, Carevdar i zona povremenog stanovanja Carevdar).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2019 u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.