Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice zauporabu građevine javne i društvene namjene (vjerska ustanova), 2. skupine – crkva svetog Ladislava

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000011
URBROJ: 2137/1-05/01-19-0004
Koprivnica, 30.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Sokolovac, HR-48306 Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

  • uporabu građevine javne i društvene namjene (vjerska ustanova), 2. skupine – crkva svetog Ladislava

na katastarskoj(im) čestici(ama) 1281/36, 1175/5, 1173/1, 1172, 1175/6 k.o. Srijem (Srijem, Ladislav Sokolovački 60A).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.05.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.