Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za uporabu građevine stambene namjene, skupina neodređena (lugarnica) na cijelim i dijelovima katastarskih čestica 579/1, 579/6, 576/3, 579/5, 576/2 i 576/1 sve k.o. Sokolovac

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000010
URBROJ: 2137/1-05/01-19-0004
Koprivnica, 28.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
H Š d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Ulica I. Meštrovića 28
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

  • građevine stambene namjene, skupina neodređena (lugarnica)

na katastarskoj(im) čestici(ama) 579/1, 576/3, 579/6, 579/5, 576/2 k.o. Sokolovac (Sokolovac, Trg dr. T. Bardeka 4).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostoro uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.