Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, skupina neodređena – Botinovac

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000021
URBROJ: 2137/1-05/10-19-0004
Koprivnica, 07.11.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Zdenka Valdec
HR-48306 Lepavina, Lepavina 45
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

  • građevinu stambene namjene, skupina neodređena

na novoformiranoj građevnoj čestici koja će se sastojati od cijelih kč.br. 1116/26, 1116/34 k.o. Botinovac, te dijelova kč.br. 1116/25, 1116/11, 1116/9, 1116/24 k.o. Botinovac (Lepavina, Lepavina 45).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2019. godine u 8:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.