Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene – kuću na katastarskim česticama broj: dio 1269/3, dio 1269/4, dio 1269/2 i dio 1270/3 u k.o. Glogovac (Glogovac, Ulica Stjepana Radića 91)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000020
URBROJ: 2137/1-05/09-19-0005
Koprivnica, 30.10.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
DARA HORVAT, HR-48324 GLOGOVAC, VOĆARSKA ULICA 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

  • građevinu stambene namjene – kuću

na katastarskim česticama broj: dio 1269/3, dio 1269/4, dio 1269/2 i dio 1270/3 u k.o. Glogovac (Glogovac, Ulica Stjepana Radića 91).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.11.2019 u 8:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, 1. kat, soba 44.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Helena Šantek, mag.ing.arch.