Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice nužne za redovno korištenje postojećih građevina – jedna stambena i dvije stambeno- gospodarske namjene, sagrađene na katastarskim česticama k.č.br. 246/1 i 246/2 , k.o. Carevdar i dio 247 ( privatni putevi u javnoj upotrebi – više privatnih vlasnika ), k.o. Carevdar , u naselju CAREVDAR

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-350-05/19-05/04
URBROJ: 2137/1-05/206-19-02
Križevci, 18. 06. 2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE – MARIJA KOVAČEVIĆ, mag. ing. geod. et geoinf.,
HR-48000 KOPRIVNICA, TARAŠČICE 19

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice nužne za redovno korištenje postojećih građevina

  • jedna stambena i dvije stambeno- gospodarske namjene ,
    sagrađene na katastarskim česticama k.č.br. 246/1 i 246/2 , k.o. Carevdar i dio 247 ( privatni putevi u javnoj upotrebi – više privatnih vlasnika ), k.o. Carevdar , u naselju CAREVDAR.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05. 07. 2019 u 09:00 sati na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode , Ispostava Križevci, Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/I, soba br. 2.

III. Pozivu za uvid se mogu odazvati stranke osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku.

IV. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

STRUČNI SURADNIK
Brankica Knok-Sačarić, bac.aedif.