Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, na katastarskim česticama br. 125/2, 124/2, v332/73, 619/4, 126/2, 619/1 k.o. Kuzminec

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000010
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0010
Koprivnica, 18.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Zlata Jeren, HR-48312 Kuzminec, Kuzminec 125
Željko Lovasić, HR-48312 Kuzminec, Kuzminec 101

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

  • uporabu građevine stambene namjene ,
  • uporabu građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – staja, ,
    na katastarskim česticama 125/2, 124/2, 332/73, 619/4, 126/2 i 619/1 k.o. Kuzminec Kuzminec,.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.