Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, na katastarskim česticama 342/1 i 341 k.o. Sigetec, Sigetec

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000015
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0004
Koprivnica, 07.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Marijana Đuretek, HR-48321 Sigetec, Dravska 100
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

  • stambene namjene, skupina neodređena
  • gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti, skupina neodređena
  • gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – štagalj, skupina neodređena
  • stambene namjene, pomoćna građevina – garaža i ljetna kuhinja, skupina neodređena
  • stambene namjene, pomoćna građevina – garaža, skupina neodređena
  • gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremište poljoprivredne mehanizacije, skupina neodređena
  • gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremište poljoprivrednih proizvoda, skupina neodređena
  • gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – svinjac, skupina neodređena,
    na katastarskim česticama 342/1 341 k.o. Sigetec Sigetec, Dravska 100.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.12.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.