Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000004
URBROJ: 2137/1-05/05-17-0005
Koprivnica, 10.02.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec,

na katastarskim česticama k.č.br. 2106, k.č.br. 1285/16, k.č.br. 1328/36, k.č.br. 91/31, k.č.br. 2097/2 k.o. Imbriovec;
k.č.br. 6879, k.č.br. 5277/164, k.č.br. 5238, k.č.br. 6139/65, k.č.br. 6139/67, k.č.br. 6129/2, k.č.br. 6139/64, k.č.br. 6838/11, k.č.br. 331/2, k.č.br. 332, k.č.br. 331/1, k.č.br. 6838/10, k.č.br. 6838/16, k.č.br. 6901, k.č.br. 5950, k.č.br. 5811/1, k.č.br. 6838/13, k.č.br. 6838/12, k.č.br. 6838/18, k.č.br. 6840, k.č.br. 6869/3, k.č.br. 5132/2, k.č.br. 6861/3, k.č.br. 3408/2, k.č.br. 657/2, k.č.br. 657/3, k.č.br. 657/15, k.č.br. 657/17, k.č.br. 657/5, k.č.br. 6841/2, k.č.br. 1/1, k.č.br. 1/5, k.č.br. 1/4, k.č.br. 725/5, k.č.br. 6841/1, k.č.br. 657/14, k.č.br. 657/1, k.č.br. 6842, k.č.br. 725/9, k.č.br. 6839/4, k.č.br. 725/1, k.č.br. 719/1, k.č.br. 726/1, k.č.br. 2979/2, k.č.br. 6857/3, k.č.br. 2370/3, k.č.br. 3041, k.č.br. 3066 k.o. Đelekovec;
k.č.br. 3974/5, k.č.br. 3995, k.č.br. 3974/1, k.č.br. 395/2, k.č.br. 395/1, k.č.br. 4004/2, k.č.br. 396/2 k.o. Torčec

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.02.2017. od 08:00-14:00 sati, na lokaciji Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, I. kat, soba 44.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Tanja Kolar, mag.ing.građ.