Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje dijela Općine Rasinja – jugozapadni dio, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000006
URBROJ: 2137/1-05/01-17-0005
Koprivnica, 14.02.2017.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje dijela Općine Rasinja – jugozapadni dio, 3. skupine,

na katastarskim česticama:

  • č.br. 2354, 2414 k.o. Bolfan (Cvetkovec),
  • č.br. 3992, 4002/1, 2930/37, 3875/2, 3920, 3875/1, 3924/1, 3922, 3914, 2970/5, 2970/14, 2970/3, 3926/1, 4000/1 2971, 4001, 2972/4, 2927/4, 2972/7, 3987, 3981, 3955, 3918, 3927, 3999, 3925/1, 3933, 3933/1, 3933/2, 3933/3, 249/2, 3998, 283/3, 3929, 3931, 327/1, 3935, 46, 3928, 67, 1671/176, 3877, 1679/2, 1677/3, 2329, 3878, 2328/1, 3879, 2330, 2327, 3880, 3904, 2319, 2319/1, 2319/2, 2319/3 k.o. Rasinja (Rasinja),
  • č.br. 2280/1, 2280/2, 2279/2, 2289/1, 2293/1, 2279/5, 697/59, 995/1, 2289/2 k.o. Subotica Podravska (Subotica Podravska).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.02.2017. od 08:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, soba 44.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, dipl.ing.građ.