Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava riječnog prometa – pontonsko pristanište za čamce na katastarskoj čestici 5235/33 k.o. Legrad, Legrad

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0005
Koprivnica, 07.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Legrad, HR-48317 Legrad, Trg Svetog Trojstva 52A
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava riječnog prometa – pontonsko pristanište za čamce, skupina neodređena,
    na katastarskim česticama 5235/33 k.o. Legrad Legrad.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.12.2018 u 12:30 sati, na lokaciji – lokacija zahvata u prostoru (Halas Čarda).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.