Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja plina), 2. skupine i zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002
URBROJ: 2137/1-05/105-19-0007
Đurđevac, 12.04.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
INA – Industrija nafte d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja plina), 2. skupine – IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE U KRUGU PLINSKE STANICE MOLVE ISTOK
  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine – REKONSTRUKCIJA ČVORA MOLVE ISTOK NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU UGLJIKOVODIKA “MOLVE”
    na katastarskim česticama k.č.br. 5010/2 (z.k.č.br. 3382/3 k.o. Virje) k.o. Novo Virje (PS Molve istok), k.č.br. 6297/1 (dio z.k.č.br. 6297), 6297/2 (dio z.k.č.br. 6297), 6298/2 (dio z.k.č.br. 6298), 6301/2 (dio z.k.č.br. 6301), 6301/3 (dio z.k.č.br. 6301) k.o. Molve (Čvor Molve istok).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.04.2019. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevaćka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, (soba 5).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Elizabeta Čmrlec, ing.arh.