Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava, 1. skupine – privođenje eksploataciji bušotine Molve 38 – bušotinski radni prostor bušotine Molve-38 s priključnim cjevovodima i kabelima do PS Molve istok na EPU “Molve”

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000004
URBROJ: 2137/1-05/105-19-0008
Đurđevac, 28.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
INA, d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava, 1. skupine – privođenje eksploataciji bušotine Molve 38 – bušotinski radni prostor bušotine Molve-38 s priključnim cjevovodima i kabelima do PS Molve istok na EPU “Molve”

na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br.: 816/2, 815/2, 815/1, 795, 794, 793, 791, 783, 782, 765, 764, 757, 756, 747, 746, 745, 744, 742, 741, 740, 372, 373, 374, 375, 376, 1173, 357, 351, 347, 350, 348, 349, 343, 342, 344, 345, 311, 310, 307, 306, 305 ,302, 303, 300, 299, 298, 297, 295, 294/4, 294/5, 293, 292, 291, 289, 287, 285, 282, 279, 276, 273, 272, 271, 269, 268, 265, 261, 258, 256, 252, 249, 248, 36/1, 241/1, 239, 31, 28, 30, 29, 24, 358, 819/2, 817/2, 816/1, 930/2, 933/2, 936/2, 939/2, 950/2, 954/2, 963/3, 964/2, 965/2 k.o. Severovci (Severovci); k.č.br.: 5476/1, 5475, 5474/2, 5473/1, 5473/2, 5473/3, 5472/2, 7360, 5465/3 ,5464/1, 5452/3, 5461/2, 5453, 5458/2, 5458/1, 5459/1, 5351/2, 5351/1, 5352, 7359, 5324/2, 5325/3, 5325/2, 5325/5, 5325/1, 5317/2, 5297/4, 5297/5, 5296/2, 5295, 5294/1, 5294/2, 5294/3, 5293/2, 5293/1, 7356, 5297/1, 5297/14, 5297/3, 5297/6, 5297/7, 5297/8, 5297/9, 5461/1, 5472/1 k.o. Đurđevac II (Grkine); k.č.br.: 5163, 5158, 5157, 5156, 5155, 5154, 5153, 5165, 5179, 5178, 5177, 5176, 5175, 5170, 5171, 5077, 5078, 5076, 5080, 5081, 5056, 5055, 5054, 5053, 5029, 5028, 5027, 5024, 5023/1, 5022, 5021, 5020, 5019, 5018/1, 5017/1, 5016/1, 5015/1, 5014, 5015/2, 5016/2, 5010/1, 5010/3, 5010/2, 5079 (z.k.čest.br. 3441/1, 3441/2, 3443/2, 3443/3, 3442/1, 3442/2, 3443/1, 3444/2, 3444/1, 3439/1, 3439/2/1, 3438/1, 3438/3, 3438/2, 3437, 3436/2, 3436/1, 3435/2, 3435/1/B, 3435/1/A, 3462/2/A, 3462/2/B, 3462/1, 3463/A, 3463, 3431/1, 3431/2, 3396/A/3, 3396/A/1/A, 3396/A/1/B, 3396/3, 3397, 3396/1/A, 3396/2, 3394, 3379, 3380/A, 3380/B, 3380/2/A, 3380/2/B, 3381/2, 3381/1, 3382/2, 3382/1, 3383/1, 3383/2, 3384/4, 3384/1, 3384/2, 3384/5, 3385/1, dio 3385/2, 3384/6, 3384/7, 3384/8, 3384/9, 3369, 3369/B, 3382/4, 3382/3, 3396/A/2 k.o. Virje) k.o. Novo Virje (Medvedička).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2019. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevaćke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Elizabeta Čmrlec, ing.arh.