Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine proizvodne namjene – postrojenje tvornice za proizvodnju agregata za potrebe proizvodnje betona i betonskih proizvoda,Drnje (Drnje) i Botovo (Botovo)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000003
URBROJ: 2137/1-05/10-19-0005
Koprivnica, 09.09.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
IGMA d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ciglana 10

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine proizvodne namjene – postrojenje tvornice za proizvodnju agregata za potrebe proizvodnje betona i betonskih proizvoda
    na katastarskim česticama 591/3, 590/2, 590/1, 589, 588, 586/1, 590/2, 591/3, 592/4, 591/1, 602/3, 602/1, 593/14, 593/15, 593/11, 593/7, 593/34, 593/3, 593/2, 566, 2293/39 k.o. Drnje (Drnje), te na katastarskim česticama 649/2, 634/2, 502, 500, 494/2, 494/3, 494/1, 493, 488/2, 492, 489/2, 487, 486, 480, 483, 479/2, 478/2, 477/2, 476, 475 k.o. Botovo (Botovo).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.10.2019 od 08:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I
PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.