Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna rješenja za građenje zagrađenje građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2. skupine – izgradnja dječjeg vrtića s jaslicama i pomoćnim prostorijamana novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1552/1

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000006
URBROJ: 2137/1-05/107-19-0008
Đurđevac, 07.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA KALINOVAC, HR-48361 Kalinovac, Dravska 4
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna rješenja za građenje za

  • građenje građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2. skupine – izgradnja dječjeg vrtića s jaslicama i pomoćnim prostorijama

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1552/1 (nastala parcelacijom od dijela k.č.br. 1552/1) k.o. Kalinovac (Kalinovac).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.03.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.