Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja Ulice grada Vukovara, Radnička cesta i Kolodvorske ulice u Đurđevcu, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000012
URBROJ: 2137/1-05/110-17-0009
Đurđevac, 25.10.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD ĐURĐEVAC, HR-48350 Đurđevac,
Stjepana Radića 1- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja Ulice grada Vukovara, Radnička cesta i Kolodvorske ulice u Đurđevcu, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 3408, 3134/2, 3082, dio 3135/2, dio 3135/3, dio 3133/1, dio 3081/1, dio 3377/5 i dio 3377/6 k.o. Đurđevac I (gr.br. 7306, 3375, 7444/6, 3536/8, 3536/10, 3377, 3536/3, 3536/4, 3536/13, 3376/4, 7444/7, k.o. Đurđevac), u Đurđevcu, Ulica grada Vukovara, Radnička cesta i Kolodvorska ulica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.11.2017 u 8:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan, građ.teh.