Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjena i dopuna građevinske dozvole zazahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja kanalizacijske mreže naselja Novigrad Podravski sa tlačnim cjevovodom fekalne kanalizacije Novigrad Podravski – Virje i retencijskim bazenom sa crpnom stanicom “Novigrad Podravski”, 2. faza – tlačni cjevovod fekalne kanalizacije Novigrad Podravski-Virje sa retencijskim bazenom i srpnom stanicom “Novigrad Podravski” i rekonstrukcija dva preljevna objekta, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000021
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0011
Koprivnica, 26.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Komunalije d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjena i dopuna građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja kanalizacijske mreže naselja Novigrad Podravski sa tlačnim cjevovodom fekalne kanalizacije Novigrad Podravski – Virje i retencijskim bazenom sa crpnom stanicom “Novigrad Podravski”, 2. faza – tlačni cjevovod fekalne kanalizacije Novigrad Podravski-Virje sa retencijskim bazenom i srpnom stanicom “Novigrad Podravski” i rekonstrukcija dva preljevna objekta, 2. skupine

na katastarskim česticama 2082,11, 2082/8, 2083/9, 2082/7, 4614/3, 2054, 2053/4, 2053/1, 2053/2, 2053/3, 4668/3, 1953/1, 4609/1, 4609/5, 4678/90, 4668/1, 4678/129 k.o. Novigrad Podravski, Novigrad Podravski, dio naselja Novigrad Podravski, 9284/42, 10467/4, 9302/8, 9302/7, 10496, 10427/7, 9307/256, 9184/2, 9184/22, 9187/5, 9329/2, 9379/2, 9365/3, 9284/29 k.o. Virje, Virje, dio naselja Virje.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.12.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica , soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.