Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće mreže plinovoda u Đurđevcu i izgradnja novih dionica – produžeci distributinne mreže, Ulica Augusta Šenoe i Ulice Donji brvci, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000038
URBROJ: 2137/1-05/110-17-0006
Đurđevac, 20.09.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOMUNALIJE – PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće mreže plinovoda u Đurđevcu i izgradnja novih dionica – produžeci distributinne mreže, Ulica Augusta Šenoe i Ulice Donji brvci, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 3401 (gr,br. 7319), 2138 (gr.br. 7482) k.o. Đurđevac I (Đurđevac, Ulica donji brvci i Ulica Augusta Šenoe).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.10.2017. godine, od 8:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene, dopune i produljenje građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan, građ.teh.