Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zazahvat u prostoru izgradnja infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 1. skupine – sustav odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000009
URBROJ: 2137/1-05/107-19-0008
Đurđevac, 07.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE d.o.o.Komunalije d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru izgradnja infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 1. skupine – sustav odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 552/1(dio kat. čest. 551 i dio 552/2), te na k.č.br. 1147/1, 780/11, 802/31, 704/1, 1143, 725, 1163/59, 1163/60, 565/2, 565/1, 1167, 1150/2, 704/3, 1136/4, 514/1, 1134, 540/6, 1147/2 k.o. Sirova Katalena (Sirova Katalena).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.