Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zazahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Sveta Ana

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000013
URBROJ: 2137/1-05/107-19-0010
Đurđevac, 16.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Sveta Ana

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 45/3(dio kat. čest. 45/2), te na: k.č.br. 181/2, 163, 181/1, 282/1, 148, 146, 145, 143, 274/4, 142/1, 286/16, 140/2, 274/1, 141/4, 141/3, 125, 112, 275/1, 286/35, 274/3, 164/3, 164/2, 164/1, 113, 277, 147, 62 i 86/1, k.o. Sveta Ana (Sveta Ana).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.04.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.