Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zagrađenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – VODOVODNA MREŽA ZA NASELJE LUKOVEC SA IZGRADNJOM TLAČNE STANICE

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000022
URBROJ: 2137/1-05/13-19-0005
Koprivnica, 03.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – VODOVODNA MREŽA ZA NASELJE LUKOVEC SA IZGRADNJOM TLAČNE STANICE –

građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine – TLAČNA STANICA –
na građevnoj čestici koju čine k.č.br.3935/1, 3935/2, 3936/2, 3998/1, 3895/2, 41/1, 41/7 k.o. Rasinja i k.č.br.2267/2 k.o. Prkos.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.04.2019. godine (četvrtak) u 9,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivnica, Nemčićeva 5 (soba 44 – I kat).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Nikola Gerendaj, bac.aedif.