Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Imbriovec sa izgradnjom dviju crpnih stanica (Imbriovec 1 i Imbriovec 2), 2. skupine na više katastarskih čestica k.o. Imbriovec

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000037
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0010
Koprivnica, 24.09.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Imbriovec sa izgradnjom dviju crpnih stanica (Imbriovec 1 i Imbriovec 2), 2. skupine,

na katastarskim česticama 2095/1, 260/1, 260/2, 2118, 2114/4, 2106, 2097/2, 2099/2, 446/2, 446/1, 2098/2, 181/48, 968/258 k.o. Imbriovec naselje Imbrovec, naselje Imbriovec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.10.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.