Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje otpadnih voda dijela Općine Rasinja – jugozapadni dio; na više katastarskih čestica k.o. Rasinja, k.o. Subotica Podravska i k.o. Bolfan

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000003
URBROJ: 2137/1-05/01-19-0006
Koprivnica, 21.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje dijela Općine Rasinja – jugozapadni dio
na katastarskoj(im) čestici(ama) 3992, 4002/1, 2930/37, 3875/2, 3877, 3920/1, 3920/2, 3924/1, 3926/1, 3922, 2970/5, 2970/14, 2970/3, 4000/1, 2971, 4001, 2972/4, 2972/7, 3955/1, 3955/2, 3918/1, 3999, 3927, 3925/1, 3925/6, 3933/1, 283/4, 3998/2, 328/3, 3933/2, 249/2, 3998/2, 283/3, 3929/1, 328/1, 3935/1, 3928/1, 1671/176, 3877, 1677/3, 2329, 3878, 2329, 2328/1, 2327, 3880, 2319/1, 2319/3. k.o. Rasinja (Rasinja, naselje Rasinja i naselje Cvetkovec), 2354, 2414 k.o. Bolfan (Cvetkovec, naselje Cvetkovec), 2280/1, 2280/2, 2279/2, 2289/1, 2293/1, 2279/5, 697/59, 995/1 i 2289/2 k.o. Subotica Podravska (Subotica Podravska, dio naselja Subotica Podravska).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.