Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pješačka staza/nogostup, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1, 2, 1034/5 i 1034/6 k.o. Hlebine (Hlebine, Gajeva ulica)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000011
URBROJ: 2137/1-05/01-17-0005
Koprivnica, 28.04.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Hlebine , HR-48316 Đelekovec, Trg Ivana Generalića 1, Hlebine

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pješačka staza/nogostup, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1, 2, 1034/5 i 1034/6 k.o. Hlebine (Hlebine, Gajeva ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09. 05.2017. od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Općina Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, Hlebine.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, dipl.ing.građ.