Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž 2247 i lokalne ceste L 26107, u dva kružna toka u Đurđevcu, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000030
URBROJ: 2137/1-05/110-16-0008
Đurđevac, 15.09.2016.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE , HR-48260 Križevci, I.Z.Dijankovečkog 3

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž 2247 i lokalne ceste L 26107, u dva kružna toka u Đurđevcu, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 3407 (7220/3), 3408 (7317), 3400/2 (7312) i 3040/1 (3521/1), k.o. Đurđevac I (Đurđevac, Ulica Stjepana Radića, Ulica Đure Basaričeka i Vinogradska ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.09.2016. godine od 8:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, u Đurđevcu, Ulica Stjepana Radića 1, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan, građ.teh. v.r.