Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – modernizacija postojećih prometnica u općini Rasinja, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000021
URBROJ: 2137/1-05/07-17-0006
Koprivnica, 19.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Rasinja, Trg Sv. Florijana 2, Rasinja
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – modernizacija postojećih prometnica u općini Rasinja, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 2307/1 k.o. Subotica Podravska (Subotica Podravska, Ulica Kostanjevec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.06.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Općina Rasinja, Trg sv. Florijana 2, Rasinja.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.