Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja pješačke staze te uređenje kolnih prilaza, 2. skupine, Novigrad Podravski

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000063
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0010
Koprivnica, 05.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Novigrad Podravski, HR-48325 Novigrad Podravski, Trg dr. Franje Tuđmana 4
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja pješačke staze te uređenje kolnih prilaza, 2. skupine,
na građevnoj čestici 4600/1 k.o. Novigrad Podravski Novigrad Podravski, Koprivnička ulica, kućni broj 138 – 170.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2018 u 09:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.